Gå til sideinnhold
Flekkefjord Sparebank_Fasade_1

Innskytervalgmøte 26.02.2024

Velkommen til innskytervalgmøte i bankkjelleren mandag 26. februar 2024
kl. 18:00.

Det vil bli avholdt innskytervalgmøte til valg av 3 medlemmer og 5 varamedlemmer til generalforsamlingen i Flekkefjord Sparebank i henhold til vedtektenes paragraf 3-2.

Stemmeberettiget er innskytere som bor, eller firma som har tilhold i, Flekkefjord eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, og som har innskudd i banken på minst kr 2.500 som har vært innestående de siste 6 måneder.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Alle personlige innskytere som bor i Flekkefjord eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, og som tilfredsstiller kravet om innskudd på minst kr 2.500 siste 6 måneder er valgbare.

De som vil møte og avlegge stemme på valgmøtet må forevise legitimasjon.

Alle innskytere som har stemmerett og er valgbar, er pliktig til å motta valg med mindre kunden har gjort tjeneste som medlem av generalforsamling eller styret i minst en valgperiode.

Liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som står på valg, fremkommer på www.flekkefjordsparebank.no

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater. Forslagene må være oversendt bankens valgkomite innen 16.02.2024 med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.

Banken har en egen valgkomite som forbereder valget, og som på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider en valgliste.

Her finner du vedtekter og valginstruks.

Påmelding til innskytervalgmøtet sendes til [email protected] innen 19. februar.

Flekkefjord 30.01.2024

Thor Eivind Fosse

Generalforsamlingens leder

Gi oss tilbakemelding