Gå til sideinnhold

Vedtekter

VEDTEKTER

for

Flekkefjord Sparebank

(vedtatt den 24.03.2023)

KAP 1. FORETAKSNAVN – FORRETNINGSKONTOR – FORMÅL

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Flekkefjord Sparebank er dannet ved sammenslutning av følgende sparebanker:

Flekkefjord Sparebank opprettet den 20. mai 1837 og sammensluttet med Bakke og Gyland Sparebank den 1. november 1979.

Flekkefjord Sparebank har sitt hovedkontor i Flekkefjord kommune.

§ 1-2. Formål

Flekkefjord Sparebanks formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede bankene utgjorde i Flekkefjord Sparebank 293 speciedaler tilveiebrakt ved gaver og 1.200 kroner i Bakke og Gyland Sparebank ytt av Bakke og Gyland kommuner. Beløpene pliktes ikke tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Flekkefjord Sparebanks øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer med 12 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

Blant generalforsamlingens innskytervalgte medlemmer velges en leder av generalforsamlingen som åpner og leder generalforsamlingens møter. Ved leders forfall åpnes generalforsamlingen av styrets leder, hvoretter generalforsamlingen velger en møteleder.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Flekkefjord Sparebanks generalforsamling skal ha følgende sammensetning;

 • 12 medlemmer og 6 varamedlemmer velges av og blant bankens innskytere
 • 3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av Flekkefjord Kommune
 • 5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte

­§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Bare myndige personer, dvs personer over 18 år som ikke er umyndiggjort, kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Innskyternes valg til generalforsamlingen skjer på valgmøte innen utløpet av februar.

Alle personlige innskytere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i Flekkefjord eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, er valgbare.

Alle personlige innskytere som i de siste seks måneder før valget finner sted har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner og som bor i, eller firma som har tilhold i, Flekkefjord eller en av de øvrige kommunene der banken har kontor, har stemmerett.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Valgene skjer for øvrig etter nærmere valginstruks fastsatt av generalforsamlingen.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra det offentlige

Flekkefjord Bystyre velger henholdsvis 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til Flekkefjord Sparebanks generalforsamling.

Valg etter denne paragrafen må være avholdt innen utgangen av januar.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Alle ansatte i Flekkefjord Sparebank er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til generalforsamlingen. Valg foretas innen utgangen av januar.

Det er kun fast ansatte i Flekkefjord Sparebank som kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som representant for de ansatte. Ved opphør av stillingen opphører også den ansattes medlemskap i generalforsamlingen.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Innkallingen med saker og vedlagte dokumenter til behandling sendes skriftlig pr brev eller epost senest 2 uker før møtet.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

 • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av gaver
 • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen
 • Valg av generalforsamlingens leder for 2 år
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

Bare saker som er oppført i innkallingen kan behandles på generalforsamlingen.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 6-8 medlemmer med 3 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen.

Av disse velges 2 medlemmer med personlige varamedlemmer blant de ansatte i banken.

Styrets leder velges ved særskilt valg.

Styrets leder, øvrige medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.

Styret velger selv nestleder blant medlemmene i styret.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Det samlede styret fungerer som Flekkefjord Sparebanks risiko-, revisjons- og

godtgjørelsesutvalg.

Styret foretar selv en vurdering på om de ønsker at risiko- og revisjonsutvalget skal være et selvstendig utvalg eller være en del av hovedstyret i Flekkefjord Sparebank.

§ 4-2 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.

Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomite med medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal ha medlemmer fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

 • 2 medlemmer velges blant de innskytervalgte
 • 1 medlem velges blant de offentlig valgte
 • 1 medlem velges blant de ansattes valgte medlemmer

Varamedlemmene velges med tilsvarende fordeling.

Generalforsamlingen velger leder av valgkomiteen blant de innskytervalgte medlemmene.

Valgene gjelder for 2 år av gangen. Ingen kan samlet sitte mere enn 6 år i valgkomiteen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Valgkomiteen skal forberede valg av;

 • Innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen
 • Leder i generalforsamlingen
 • Leder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret med unntak av
 • ansattes representanter
 • Medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen

For styremedlemmer og varamedlemmer som velges blant de ansatte avgir representanten for

de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Generalforsamlingen fastsetter valginstruks.

§ 5-3 Tjenestetid for tillitsvalgte

Et valgt medlem eller varamedlem av generalforsamlingen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom – uavhengig av funksjon – lenger enn 12 år, eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt.

En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av Flekkefjord Sparebanks virksomhet kan tillegges bankens fond, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til en stiftelse med allmennyttig formål.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av annen kapital.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.  

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av Flekkefjord Sparebank. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av Flekkefjord Sparebank skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

(Denne utgaven erstatter vedtekter vedtatt 19.03.2018

samt korrigerte vedtekter vedtatt den 23.03.2020)

Gi oss tilbakemelding