Gå til sideinnhold
FS_Mandal_fasade 05

Bærekraftmål og strategi

For oss er bærekraft og en god forankring viktig. Vi har derfor utviklet en bærekraftstrategi med fire satsingsområder for å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn.

Et av våre viktigste mål som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør, er å bidra til å skape gode og levende lokalsamfunn i de regioner der banken er representert, som også er bærekraftige.​ For å lykkes med dette må vi utarbeide en tydeligere bærekraftstrategi.

Utvalgte bærekraftsmål

  • Mål 3 God helse og livskvalitet
  • Mål 5 Likestilling mellom kjønnene
  • Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 13 Stoppe klimaendringene

Flekkefjord Sparebank skal være en fremtidsrettet bank, noe som også innebærer å være en bærekraftig bank – både for lokalmiljøet, men også internt i vår organisasjon. I arbeidet med bærekraftstrategien har banken involvert interessenter, kunder, ansatte, styret, eiere, leverandører og samarbeidspartnere. Basert på innsiktsarbeid og dialog, har vi definert fire bærekraftmål, som vi har et godt utgangspunkt for å påvirke i lokalsamfunnet:

Mål 3: God helse og livskvalitet
Vi bidrar til å støtte opp om tiltak som tilrettelegger og gir økt engasjement og bevissthet rundt god helse og livskvalitet for alle i vår region. ​God helse er en forutsetning for at vi mennesker skal kunne nå vårt fulle potensial – både i jobb og privat. Helsen vår påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold, og en god helse måles både fysisk og psykisk. Flekkefjord Sparebank ønsker gjennom sitt gave- og sponsorarbeid, å bidra til at det i lokalmiljøet finnes gode og bærekraftige aktiviteter for å leve et sunt og friskt liv. Vi ønsker å bidra slik at fysisk og psykisk helsebringende aktiviteter skal være lett tilgjengelig for befolkningen i vårt lokalmiljø. Vi ønsker også å bidra til at alle innbyggere i vårt distrikt skal ha tilgang til verktøyene som legger til rette for økonomisk trygghet, et tilrettelagt og trygt arbeidsmiljø, samt tilgang på ressurser som kan medvirke til helsefremmende levevaner.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Som lokal sparebank er Flekkefjord Sparebank opptatt av å bruke sin posisjon til å fremme likestilling. Det er viktig for oss å jobbe for en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser i vår region. Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser, og nettopp derfor er dette en viktig del av Flekkefjord Sparebanks bærekraftstrategi. Vi ønsker å rette fokus på like muligheter uansett kjønn, samt lik lønn for likt arbeid.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Flekkefjord Sparebank er opptatt av å sikre et godt og levende lokalmiljø. For å fremme dette, er det viktig å sikre økonomisk vekst i regionen, gjennom anstendig arbeid og bærekraftig utvikling. Flekkefjord Sparebank er opptatt av innovasjon og økonomisk produktivitet, en bærekraftig utnyttelse av globale ressurser, samt et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Det er viktig for oss med produktiv sysselsetting av alle – også ungdom. Nettopp derfor mener vi dette bærekraftmålet spiller en sentral rolle i vår bærekraftstrategi. Vi gjør flere tiltak for å sikre dette, eksempelvis gjennom vårt samarbeid med ungt entreprenørskap, og vår internship-ordning. Vi er også opptatt av å ha et godt samarbeid, og sikre god støtte til lokalt næringsliv.

Mål 13: Stoppe klimaendringene
Her skal vi som lokalbank stå sentralt i arbeidet med å bekjempe klimaendringer i egen virksomhet, for kunder og samarbeidspartnere. Økende klimautfordringer krever handlingsvillighet i alle næringer, og finansnæringen spiller en viktig rolle for å bidra til å nå de målene vi trenger for å kunne bli et lavutslippsamfunn. Det finansielle miljøet påvirkes allerede av klimarisiko, og det kreves derfor grønne og bærekraftige løsninger i alle ledd for å sikre økonomisk trygghet og god tilgang på ressurser i fremtiden. Flekkefjord Sparebank tar sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør svært alvorlig, og dette er derfor en naturlig del av vår bærekraftstrategi. Vårt viktigste bidrag i kampen om klimaendringene, er gjennom vår finansiering. Der er viktig at vi følger med i tiden og sikrer at våre kunder kan ta bærekraftige valg gjennom grønne og bærekraftige lån.

Se vedlagte dokumenter under for utfyllende informasjon om bærekraftmål, miljøpolicy og etiske retningslinjer. Her står det blant annet utfyllende om interne og eksterne mål rettet mot bærekraftmålene.

foto-644

Vi vil være en bærekraftig støttespiller for alle som ønsker å gjøre regionen vår enda bedre.

Gi oss tilbakemelding