Gå til sideinnhold
foto2-251

Nest beste resultat gjennom tidene for Flekkefjord Sparebank

2021 føyer seg inn i rekken av gode år for regionens lokalbank. Flekkefjord Sparebank leverer sitt nest beste resultat gjennom tidene med et årsresultat på 56 mill. kr etter skatt, som er en resultatforbedring på nesten 20 mill. kr sammenlignet med 2020. Svært god vekst på innskudd og utlån, god inntektsutvikling og lave tap har bidratt til en svært god utvikling for banken. Banken har solid kapitaldekning, med en ren kjernekapital på 21,8 % ved utgangen av året.

Til tross for at pandemien har satt sitt preg på samfunnet også i 2021, kan vi se tilbake på et år med høy aktivitet og svært god vekst i alle bankens markedsområder. Banken har også hatt svært god resultatutvikling gjennom året. Dette bekrefter at forretningsmodellen vår fungerer. Resultatet viser også at vi har svært kompetente ansatte som har bidratt til en betydelig verdiskapning i 2021.

Vårt mål er å være den beste lokalbanken i regionen ved å være en viktig bidragsyter til både privatpersoner og næringslivet i regionen. Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor. Som regionens lokalbank ønsker vi å gjøre en forskjell lokalt ved å bidra til å skape gode og levende lokalsamfunn der det er godt å bo og attraktivt å drive næringsvirksomhet. Verdiene vi skaper forvalter vi i regionen. Deler av bankens overskudd går tilbake til lokalsamfunnene i regionen vår gjennom små og store bidrag til næringsutvikling, idrett og kultur. Det er viktig for oss å kunne levere gode resultater for å kunne gi tilbake og være en sentral bidragsyter i de lokalsamfunnene vi er en del av.

Utlånsveksten i 2021 var rekordhøy med 16,5 % mens innskuddsveksten i samme periode var på 8,3 %. Veksten har bidratt til at bankens forretningskapital ved utgangen av året er på 9,4 milliarder kroner. Dette viser at Flekkefjord Sparebank er et foretrukket valg for stadig flere kunder i regionen, noe vi er stolte av og setter stor pris på.

Hovedtrekkene ved bankens virksomhet i 2021 kan kort oppsummeres slik;                  

  • Svært god vekst og styrket rentenetto
  • Økning i andre inntekter
  • Lave tap
  • Noe høyere kostnader som følge av vekst
  • God kapitaldekning

Rentenetto ble på 102,8 mill kr mot 90,5 forrige år, andre driftsinntekter 43,1 mill kr mot 30,7 året før, mens driftskostnadene ble på 78,8 mill kr mot 67,2 året før. Dette gir et resultat av ordinær drift før tap og skatt på 67,1 mill kr eller 0,90 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 54,0 mill kr og 0,76 % i 2020. Netto resultatførte tap og nedskrivninger på utlån/garantier var på 2,4 mill kr i 2021 mot 13,5 mill kr i 2020. Noe som resulterer i et resultat etter tap og skatt på 56,0 mill kr mot 36,5 mill kr året før.

Styret er tilfreds med resultatet for 2021.

Bankens fond ble i 2021 tilført 51,0 mill kr og utgjør nå 980,3 mill kr. Kapitaldekningen, som i sin helhet er kjernekapital, var ved årets utgang på 24,3 prosent mot 25,2 prosent året før. Etter at eierandelen i selskapene Verd Boligkreditt og Brage Finans er tatt med i beregningen er bankens kapitaldekning 21,8 prosent mot 23,7 prosent året før. Banken oppfyller med dette alle krav til ansvarlig kapital fra myndighetene med god margin.

Bankens styre og ledelse har tro på at gode og fremtidsrettede digitale løsninger i kombinasjon med kompetente og tilstedeværende rådgivere med lokalkunnskap vil gi banken fortsatt vekst fremover. I kombinasjon med kostnadseffektiv drift vil dette gi banken tilfredsstillende resultater også i årene fremover. God egenkapital bygd stein på stein over mange år gir banken grunnlag for videre vekst og ekspansjon i bankens markedsområder. 

Nøkkeltall fra regnskapet (alle tall i mill kr)
 20212020Endring
Rentenetto102,890,5+ 12,3 mill
Netto andre driftsinntekter43,130,7+ 12,4 mill
Sum driftsinntekter145,9121,2+ 24,7 mill
Sum driftskostnader78,867,2+ 11,6 mill
Driftsresultat før tap/skatt67,154,0+ 13,1 mill
Driftsresultat før skatt64,740,5+ 24,2 mill
Driftsresultat etter skatt56,036,5+ 19,5 mill
    
Innskudd5.4575.039+  8,3 %
Utlån6.4986.085+  6,8 %
Utlån inkl. Verd BK8.0986.984+16,0 %
Forvaltningskapital7.7557.131+  8,8 %

Flekkefjord, 10. mars 2022

Heidi Nag Flikka

Adm. banksjef

99 21 67 69

Gi oss tilbakemelding