Gå til sideinnhold
foto2-296

Flere kvinner må ta på seg et større lederansvar

Adm. banksjef Heidi Nag Flikka i Flekkefjord Sparebank har alltid jobbet i mannsdominerte yrker. Hun mener kvinner i større grad må ha tro på seg selv og tørre å ta på seg et større lederansvar.

Selv om andelen kvinnelige ledere har økt de siste årene, er det fremdeles altfor få kvinner i toppledelsen av norske selskaper, også i styrerommene er kvinner sterkt underrepresentert.

Å være likestilt innebærer, ifølge Store Norske Leksikon, at man skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det 63 prosent menn, blant ledere, mot 37 prosent kvinner. Blant toppledere er det 74 prosent menn og 26 prosent kvinner. Andelen kvinner som var styrerepresentanter i aksjeselskaper (AS) var det kun 20 i 2022.

«For likestillingen er det en stor utfordring at kvinner fremdeles er kraftig underrepresentert i toppledelsen og i styrerommet. Det er i disse foraene den strategiske kursen blir staket ut, og der de aller viktigste beslutningene blir tatt. Jeg har selv hatt flere topplederstillinger i næringslivet de siste 15 årene, og i tillegg vært representert i flere styrer i større selskaper, og i ulike bransjer. Der har jeg erfart hvor viktig slike roller er i forhold til innflytelse i en organisasjon», sier Nag Flikka

Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner. Kvinners lønn i prosent i forhold til menn var i 2012 87 % og i 2023 hadde det kun økt til 88 %. (SSB). I Norge er det i hovedsak slik at man får samme lønn for samme jobb, uavhengig, av kjønn dersom man har like lang, og samme utdannelse, samt erfaring. Likevel tjener menn mer. En av grunnene til dette er at kvinner først og fremst jobber i offentlig sektor hvor lønnen generelt sett er lavere enn i privat. En annen er at flere kvinner jobber deltid. Men den største grunne er at det er lagt flere menn enn kvinner blant de som har de aller høyeste lønningene, lederstillingen og toppstillingene.

«Jeg mener at vi fortsatt har et stykke å gå før det er like akseptert at kvinner satser på en karriere på samme måte som mange menn gjør, sier adm. banksjef Heidi Nag Flikka. Jeg tror det er både bevisste og ubevisste fordommer som må overkommes for at flere kvinner skal ta på seg et større lederansvar, og da trenger vi flere gode kvinnelige rollemodeller. Dette gjelder spesielt i vår landsdel der kvinnerepresentasjon i lederroller er konsekvent lavere enn i resten av landet».

Inntekt inkluderer i tillegg til lønn også trygd og andre stønader og kapitalinntekter, noe som gjør at inntektstapet er enda større enn lønnsgapet. I 2022 var norske kvinners inntekt kun 71 prosent av menns. Agder er et av fylkene i Norge hvor det fremdeles er stor kjønnsforskjell i bruttoinntekt. (SSB).

Jeg tror mange kvinner ikke tør å påta seg ansvaret med å bli toppledere. Det kan være flere grunner til det. Det er få kvinner som er toppledere, og de som er det stikker seg litt ut. Det er både positivt og negativt. På den ene siden blir du lagt mer merke til når det går bra, på den andre siden følger folk mer med på deg når det går dårlig. Jeg tror det kan være avskrekkende. Slik jeg har tenkt på det så er jeg god nok hvis de som ansetter meg mener jeg er god nok, sier adm. banksjef Heidi Nag Flikka.

Kvinner må bli flinkere til å ta sjanser og hoppe ut i mulighetene de får, mener Flikka. Mange kvinner er mer strukturerte enn menn. De har en plan for hvilken utdannelse de skal ta, hvilken jobb de ønsker, når de skal stifte familie, hvor de ønsker å bo og så videre. Det er ikke alltid slik livet fungerer. De beste mulighetene muligheter kommer ikke alltid når det passer best. Jeg har selv valgt å ta flere muligheter som egentlig passet dårlig i den planen jeg opprinnelig hadde, men det har gått veldig bra.

I Flekkefjord Sparebank er vi opptatt av å ha de beste medarbeiderne. Da kan vi ikke ekskludere halvparten av befolkningen. Kvinner og menn har ulike, men komplementære egenskaper. Det er derfor en mest mulig likestilt organisasjon på alle områder, og på alle nivåer, vil skape de beste resultatene, avslutter adm. banksjef Heidi Nag Flikka.

Gi oss tilbakemelding